Kwaliteit

Privacy

Bij Fysiotherapie Nagtzaam wordt gewerkt vanuit de privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden middels het naleven van deze wet adequaat en veilig verzamelt en verwerkt. Daarnaast wordt de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) nageleefd voor het waarborgen voor cliënten bij elektronische uitwisseling van medische gegevens en bepalingen rondom rechten van cliënten. Ook waarborgt het uw rechten bij elektronische gegevensuitwisseling.

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) wordt nageleefd omtrent de rechten en plichten in de behandelingsovereenkomst tussen Fysiotherapie Nagtzaam en u, of uw juridische vertegenwoordiger.

Deze wetten tezamen, maken dat Fysiotherapie Nagtzaam in overeenstemming uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van het doel waarvoor deze verstrekt zijn, zoals later beschreven. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. Daarin zullen wij om uw toestemming vragen indien we deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor de waarborging van de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn Fysiotherapie Nagtzaam passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. We willen u hierop wijzen en deze respecteren.

De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden zijn administratieve doeleinden, communicatie omtrent de behandeling en/of uitvoering geven aan een opdracht. Hieraan ligt altijd de overeengekomen hulpvraag ten grondslag. Hiervoor kan Fysiotherapie Nagtzaam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Postcode;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;
 • Burgerservicenummer;
 • Huisarts;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Daarnaast gelden binnen Fysiotherapie Nagtzaam de volgende verplichtingen:

 • Toestemmingsvereiste: Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is;
 • Dossierplicht: De fysiotherapeut is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt, zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;
 • Bewaarplicht: Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten);
 • Vernietiging: De fysiotherapeut is verplicht het dossier te vernietigen binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;
 • Geheimhoudingsplicht: Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage in of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen;
 • Rechten cliënt: De cliënt heeft een aantal rechten waar de fysiotherapeut rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Voor meer informatie over de wetten die binnen Fysiotherapie Nagtzaam worden nageleefd, verwijzen wij u naar de desbetreffende websites of kunt u contact met ons opnemen:

 

Bejegening

Binnen Fysiotherapie Nagtzaam worden een aantal opstelde richtlijnen gehanteerd voor de omgang met en het behandelen van cliënten:

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven;
 • Indien er vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden;
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden;
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie of therapie in de oefenzaal kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn;
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden;
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten;
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Voor meer informatie omtrent de richtlijnen voor de omgang met en het behandelen van cliënten, kunt u contact met ons opnemen:

Klachten

Fysiotherapie Nagtzaam zal zich maximaal inzetten om uw behandeling zo goed mogelijk en respectvol te laten verlopen. Heeft u toch een klacht over de behandeling en/of bejegening, dan is het goed dit kenbaar te maken. Dit is van belang voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van het vak. Daartoe is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgesteld, welke binnen de praktijk wordt gehanteerd. We nemen deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met Fysiotherapie Nagtzaam. Als u zich er zekerder bij voelt of uw probleem makkelijker ten woorden kan brengen, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

We streven er als praktijk dan ook naar om dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Onze doelstelling hierin is om de klacht te verhelderen en in samenspraak tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Via het KNGF kan men ook een bemiddelingsgesprek aanvragen.

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt met uw klacht terecht bij de Klachtencommissie van het KNGF, de Commissie van Toezicht van het KNGF en het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Indien u hier vragen over heeft of op zoek bent naar ondersteuning, kunt u telefonisch contact op nemen met de KNGF Ledenvoorlichting door het nummer 033-4672929 te bellen.

Voor meer informatie over de wetten die binnen Fysiotherapie Nagtzaam worden nageleefd, verwijzen wij u naar de desbetreffende websites of kunt u contact met ons opnemen: